Formular solicitare oferta.

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe care doriți să o transmiteți prin Formularul de solitare a unei oferte.
Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern.

Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.